วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION)

     “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย สุขภาพกายใจสมบูรณ์  อยู่อย่างพอเพียง”

 พันธกิจ (MISSION)

    “พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่สากล       ชุมชนมีส่วนร่วม”

Comments