ประวัติโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

           โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๔  มีเนื้อที่ ทั้งหมด  ๑๙  ไร่  ๒ ตารางวา เดิมนั้นชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลเสี้ยว ๔ วัดห้วยกระทิง  ครั้นต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง  เมื่อวันที่  ๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑   ตำบลกกทอง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา         จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวม  ๑๑ ห้องเรียน   มีบุคลากร            ในสถานศึกษาจำนวน  9 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน ๑ คน  คณะครู  จำนวน 6 คน พนักงานธุรการโรงเรียน  จำนวน  ๑  คน นักการภารโรงจำนวน ๑ คน และนักเรียน  จำนวน  18  คน  มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านห้วยกระทิง  หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ ๒  ตำบลกกทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ ประมาณ   ๓๐  กิโลเมตร  

Comments