นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบาย

ความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ

                 1. ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  อันจะทำให้เสียคุณภาพ

                 2. ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกลำดับ  เป็นแถว  เป็นแนว ไม่ขัดขวาง  ไม่สับสน

                 3. ความสุภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย  วาจาให้เป็นปกติ  ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี

                 4. ความตรงต่อเวลา   หมายถึง   ความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม  ทำ   เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

                 5. การมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน

๕ ห้องชีวิต (เนรมิตรนิสัย)

ห้องน้ำ คือ ห้องมหาพิจารณาห้องน้ำเป็นห้องมหาพิจารณา คือ ฝึกคิดให้ตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต

ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)คำนิยามที่แท้จริง ห้องแต่งตัว คือ ห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญหลักธรรมประจำห้องแต่งตัว สัมมาสติ

ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)หลักธรรมประจำห้องอาหาร สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ

ห้องนอน คือ ห้องมหาสิริมงคล ห้องนอน คือ ห้องสำหรับพัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป

ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ

วัฒนธรรมองค์กร ๕

- ถือศีล ๕

- วาจาไพเราะ

- เสนาะหูเมื่อทักทาย

- ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

- ร่ำรวยความดี


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำความเป็นไทย   สุขภาพกายใจสมบูรณ์  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และนำไปสู่สากล  ชุมชนมีส่วนร่วม

          1.  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม                         มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

2.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง               มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต

4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

5.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

7.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

8.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


คำขวัญโรงเรียน

“ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


            ค่านิยมองค์การ

                        เป็นองค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออาทร  มีอาภรณ์ คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม


ปรัชญาของโรงเรียน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ”


อัตลักษณ์

“สุขภาพจิตดี  มีทักษะชีวิต”


เอกลักษณ์

 “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”


             เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความชื่อสัตย์สุจริต

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีวินัย

4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

5. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่อย่างพอเพียง

6.  ผู้เรียนร้อยละ 75 มุ่งมั่นในการทำงาน

7. ผู้เรียนทุกคนรักความเป็นไทย

8. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ

9. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

10. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 80  ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

11. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ในระดับดี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          1.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ ประหยัด      อดออม                 มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

          2.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา สิ่งแวดล้อม

          3.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี  ต่ออาชีพสุจริต

          4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด  สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง                   และ มีวิสัยทัศน์

          5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

          6.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          7.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

          8.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 Comments